سلام

سلام
غنچه از خواب پريد و گلي تازه به دنيا آمد. خار خنديد و به گل گفت : سلام و جوابي نشنيد خار رنجيد ولي هيچ نگفت…
Page 2 of 212